Badanie sprawozdań finansowych odbywa się zawsze zgodnie według zasad obowiązującego prawa, przy ich sprawdzaniu biegły rewident ma za zadanie zgłosić pisemną opinię – zawierającą również raport uzupełniający – czy sprawozdanie, które jest poddane badaniu posiada status zgodnego z zasadami rachunkowości oraz czy w sposób prawidłowy i rzetelny przedstawia sytuację finansową danej organizacji i wynik finansowy. W badaniu sprawozdania finansowego głównym celem jaki posiada biegły rewident jest stwierdzenie czy sprawozdanie oraz księgi rachunkowe są wolne od uchybień – które często wynikają z pominięcia lub przekształcenia pewnych informacji – oraz czy dane informacje zawarte w sprawozdaniu można uznać za prawidłowe i rzetelne. Krótko mówiąc badanie sprawozdań finansowych jest po prostu działalnością dzięki której jesteśmy w stanie uwiarygodnić lub też nie dane informacje finansowe.

Badanie sprawozdania finansowego dzielimy na następujące po sobie etapy:

  • Etap I: badanie wstępne, które przeprowadzane jest przed zamknięciem ksiąg rachunkowych
  • Etap II: badanie zasadnicze, które ma miejsce po przedłożeniu przez jednostkę pełnego sprawozdania finansowego
  • Etap III: tutaj ma miejsce opracowanie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i przejrzystości sprawozdania finansowego oraz raportu uzupełniającego z przebiegu badania wraz z analizą sytuacji finansowej jednostki
  • Etap IV: sprawdzenie przez biegłego rewidenta wyników prac przeprowadzonych podczas badania sprawozdania finansowego
  • Etap V: wydanie klientowi w dokładnym terminie, który określony został w umowie całej opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego oraz w wypadku zaistnienia pilnej potrzeby pisma poufnego do Zarządu.

Zlecenie sprawozdania finansowego może zostać zlecone przez każdą jednostkę. Samo badanie nie powinno być też traktowane jako poszukiwanie określonych winnych danego błędu czy błędów, ale jako możliwość ulepszenia i poprawy działania wymienionej organizacji. Sam biegły rewident przeszukuje i sprawdza dokumentację opierając się na stanie faktycznym oraz kontroluje wyłącznie procesy związane z rachunkowością i sprawozdawczością organizacji, po czym – jeszcze przed sformułowaniem opinii – wymienia i poleca potrzebne zmiany oraz udziela pomocy odnośnie ułatwienia rozwiązania wykrytych problemów. Dlatego też, nie powinniśmy bać się samego określenia ’badanie sprawozdań finansowych’, gdyż często przyczynia się ono do wykrycia błędów, które przeszkadzają w funkcjonowaniu naszej organizacji, a dzię biegłemu rewidentowi mamy możliwość uzyskania pomocy w ich pozbyciu się.