Pracownicze Plany Kapitałowe to program zakładający długoterminowe, dobrowolne oszczędzanie. W PPK będą odprowadzane składki od pracownika, pracodawcy i państwa, a pieniądze będą gromadzone na prywatnych kontach uczestników. Środkami tymi mają zarządzać wybrane instytucje finansowe.

PPK to nowe rozwiązanie, które ma wesprzeć Polaków w oszczędzaniu na emeryturę. System ten dopiero zaczyna funkcjonować w naszym kraju. W lipcu 2019 roku zaczęły wdrażać go największe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, natomiast wraz z początkiem 2020 roku zobowiązane do tego będą mniejsze firmy, w których pracuje minimum 50 pracowników. Wprowadzanie systemu we wszystkich podmiotach zakończy się w 2021 roku.

Program PPK ma objąć wszystkie osoby w wieku 18-55 lat zatrudnione na umowę o pracę, a także zleceniobiorców, członków rad nadzorczych i innych pracowników, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Ustawa nakłada na przedsiębiorców wdrożenie systemu. Jednym z etapów tego procesu jest znalezienie odpowiedniej instytucji finansowej, a także podpisanie z nią umowy o prowadzenie i zarządzanie kontami uczestników. Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do naliczania i odprowadzania składek za swoich pracowników.

– PPK to rozwiązanie, które ma wesprzeć młodych, aktywnych zawodowo Polaków w oszczędzaniu długookresowym. Program już zaczął obowiązywać w największych przedsiębiorstwach. To oznacza, że wkrótce pierwsze pieniądze znajdą się na kontach uczestników – mówi ekspert portalu ppk.info. – Obowiązek wyboru instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie środkami w PPK, spoczywa na pracodawcy, jednak musi on w tej sprawie porozumieć się z przedstawicielami pracowników. Obecnie ofertę prowadzenia PPK przedstawiło 20 instytucji finansowych.

Jakie instytucje finansowe mogą zarządzać PPK?

Prowadzeniem i zarządzaniem kontami uczestników PPK mogą zajmować się tylko wybrane podmioty finansowe działające na rynku kapitałowym. To towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo instytucje te muszą spełniać kryteria ustalone w Ustawie o PPK. Przede wszystkim muszą posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi, a w przypadku ubezpieczycieli wymagane jest również minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu ubezpieczeń na życie z UFK. Dodatkowo instytucje finansowe, które chcą zarządzać środkami w PPK, muszą posiadać kapitał własny (w przypadku ubezpieczycieli dopuszczono środki własne) w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym minimum 10 mln zł powinno być w środkach płynnych.

Instytucje zarządzające PPK muszą również utworzyć odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty (minimum 8), które spełnią odpowiednie warunki. Prowadzeniem i zarządzaniem środkami z programu mogą zajmować się wyłącznie podmioty znajdujące się w ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Więcej informacji znajdziesz na ppk.info.

 

Jak wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK?

Wybór instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za środki zgromadzone na kontach pracowników, nie jest łatwy. Według Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w czasie wyboru podmiotu zarządzającego kontami PPK pracodawca powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz doświadczeniem, efektywnością i warunkami oferowanymi przez instytucje finansowe. Dodatkowo pracodawca powinien wziąć pod uwagę kompetencje danej instytucji w obsłudze pracowników dużych firm w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. To ważne przede wszystkim w przedsiębiorstwach, które już dołączyły do PPK (zatrudniają więcej niż 250 osób).

Warto również zweryfikować dany podmiot zarządzający pod kątem narzędzi wsparcia i informacji jak na przykład portal do obsługi programu dla pracodawców i pracowników, wsparcie telefoniczne, mailowe, dedykowany opiekun programu dla firmy itp. Kolejną ważną kwestią jest sprawdzenie doświadczenia danej instytucji oraz potwierdzenie jej wiarygodności oceną renomowanych agencji ratingowych.

Zasady wdrożenia PPK zakładają, że to pracodawca decyduje o wyborze instytucji finansowej. Jednak w sprawie tej musi skonsultować się ze związkami zawodowymi działającymi w firmie lub z delegacją pracowników. W sytuacji, gdy nie uda mu się porozumieć z zatrudnionymi w określonym czasie, wtedy o wyborze podmiotu zarządzającego PPK musi zdecydować samodzielnie.

Wybór instytucji finansowej, której pracodawca powierzy środki pracowników z PPK, jest niezmiernie trudny, tym bardziej że ustawodawca nakreślił tylko ogólne kryteria, jakie muszą spełnić dane podmioty. W perspektywie długoterminowej pieniądze, jakimi będą zarządzały wybrane fundusze, mogą być duże, zwłaszcza w przypadku największych firm, dlatego należy sprawdzić ofertę pod każdym kątem. Warto również zweryfikować koszty, jakie pracownicy będą musieli ponieść za zarządzanie aktywami gromadzonymi w ramach PPK. W tym obszarze instytucje mogą również konkurować między sobą. Zapoznaj się z zasadami działania PPK, korzystając z portalu ppk.info.