Instytucje udzielające kredytu hipotecznego coraz częściej chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kredytobiorcy oraz zwiększyć swoje wpływy dzięki prowizjom ze sprzedaży dodatkowych usług. Dlatego też proponują różne formy ubezpieczeń kredytu. Z jakimi ubezpieczeniami możemy się spotkać?

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE – jest to ubezpieczenie, którego wartość za pomocą podwyższonego oprocentowania doliczana jest najczęściej do początkowych rat kredytu. Będzie ono naliczane do momentu przekazania kredytodawcy odpisu księgi wieczystej nieruchomości, potwierdzającej ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Czas konieczny na dokonanie zmian w księdze wieczystej nieruchomości to okres około 2-5 miesięcy

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE –  w razie śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel spłaci pozostałą do uregulowania kwotę kredytu zwalniając jednocześnie nieruchomość od hipoteki. Rodzina dziedzicząca po zmarłym kredytobiorcy nie będzie zobowiązana do dalszej spłaty kredytu, a nieruchomość wolna od zapisu w hipotece, podlegała będzie standardowej procedurze sądowej.

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO – instytucje finansowe wymagają od kredytobiorców wniesienia najczęściej 20% wkładu własnego. Jeżeli nie posiadamy takiej kwoty to bank najprawdopodobniej zażąda ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Polisa opiewała będzie w takim przypadku na proporcjonalną – brakującą część jego wartości i podpisana zostanie, w zależności od danego przypadku, na średnio trzy lub pięć lat.

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY PRACY –  ubezpieczyciel w przypadku zwolnienia kredytobiorcy zobowiązany będzie do spłacania kredytu w okresie do 12 miesięcy od momentu zgłoszenia sytuacji podlegającej ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel zaprzestanie spłaty rat w sytuacji, gdy kredytobiorca znajdzie w tym okresie pracę. Nie zostanie ono jednak wypłacone, gdy z pracy zrezygnujemy sami, lub tuż po zwolnieniu nie zarejestrujemy się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI –  bardzo często spotykanym ubezpieczeniem towarzyszącym kredytom hipotecznym jest ubezpieczenie samej nabywanej nieruchomości. Prawo do niej stanowi zabezpieczenie kredytodawcy, dlatego jakakolwiek utrata jej wartości powodowałaby także wzrost ponoszonego przez niego ryzyka. Instytucje finansowe chroniąc własne interesy, wymagają dlatego cesji wierzytelności wynikających z polisy ubezpieczenia obejmującej m.in. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.